vnbuilder
luật xây dựng 2014 thum

Luật xây dựng 2014 PDF, sửa đổi bổ sung năm 2020

Luật xây dựng 2014, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật này quy định...
nghị định 37/2015-ndcp thum

Nghị định 37/2015/nđ-cp hướng dẫn về hợp đồng xây dựng pdf

Nghị định 37/2015/nd-cp ban hành ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Nghị định căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25...
nghị định 38/2015-ndcp thum

Nghị định 38/2015/nđ-cp PDF quản lý chất thải và phế liệu

Nghị định 38/2015/nd-cp ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ, về quản lý chất thải và phế liệu. Nghị định căn cứ trên cơ sở theo đề nghị của Bộ...
tiêu chuẩn quốc gia tcvn 4085-2011-thum

Tcvn 4085:2011 Tiêu chuẩn Quốc gia về kết cấu gạch đá

Tiêu chuẩn quốc gia Tcvn 4085:2011 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. TCVN 4085:2011 thay thế cho TCVN 4085 : 1985, TCVN 4085:2011 do Viện Khoa học Công...
tcvn 4447:2012 ảnh đại diện

Tcvn 4447:2012 pdf, Công tác đất-Thi công và nghiệm thu

TCVN 4447:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4447:1987 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản...
ảnh bìa tcvn 4453-1995 thum

TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - quy phạm thi công và nghiệm thu (Monlithic...
tcvn 7570-2006 ảnh đại diện

TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu KT

TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa-yêu cầu kỹ thuật, do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 71/SC3 Cốt liệu cho bê tông hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của...
thông tư 03/2016/tt-bxd-thum

Thông tư 03/2016/TT-BXD, Phân cấp công trình Xây dựng

Thông tư 03/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/3/2016 của Bộ Xây Dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng....
tcvn 5574-2018 thum

TCVN 5574-2018, tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép pdf

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5574-2018, tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép, do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo...
tiêu chuẩn xây dựng tcvn 205-1998 thum

Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 205-1998, Thiết kế móng cọc

Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 205-1998, có hiệu lực năm 1998, đây là bộ tiêu chuẩn giúp các kỹ sư thiết kế móng cọc, thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp,...